Įstatai

PĖSČIŲJŲ ŽYGIŲ ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

 

1.1.  Pavadinimas – Pėsčiųjų žygių asociacija, toliau vadinama Asociacija, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla nėra priklausoma nuo jokios politinės partijos ar religinės organizacijos.

1.2.  Teisinė forma – asociacija. Asociacija veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.

1.3.  Asociacija laikoma įsteigta nuo jos įstatų įregistravimo momento ir yra juridinis asmuo, kuris turi savo balansą, antspaudą su pavadinimu, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

1.4.    Asociacija už savo prievoles atsako visu turimu turtu. Ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos Asociacija prievoles. Asociacija, padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.

1.5.    Asociacija savo santykius su valstybinėmis, vyriausybinėmis kitomis organizacijomis ir fiziniais bei juridiniais asmenimis grindžia sutarčių ir susitarimų forma.

1.6.    Asociacija įstatų nustatyta tvarka gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymams.

1.7.    Asociacija yra paramos gavėja ir įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti labdarą bei paramą.

1.8.    Asociacijos buveinė: Lietuvos Respublika, Jurbarkas, Ugniagesių g.1.

1.9.    Asociacija gali steigti savo padalinius, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

1.10.Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas, finansiniai metai yra nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

 

2 straipsnis.Veiklos tikslai ir uždaviniai

 

2.1.         Asociacijos pagrindiniai tikslai:

2.1.1.      vienyti keliauti mėgstančius žmones, juos atstovauti bei ginti jų interesus, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą;

2.1.2.      tenkinti viešuosius interesus, vykdant sporto, sveiko gyvenimo įgūdžių skatinimo ir vystymo bei kitokią visuomenei naudingą veiklą Lietuvoje ir užsienyje;

2.1.3.      bendradarbiauti, keistis patirtimi, dalyvauti bendruose projektuose Lietuvoje ir užsienyje su  kitomis visuomeninėmis organizacijomis, žygeivių klubais ir valstybinėmis institucijomis, siekiančiomis bendro tikslo;

2.1.4.      skatinti lietuvybę bendradarbiaujant su užsienio lietuvių bendruomenėmis;

2.1.5.      įstoti į Tarptautinę žygių asociaciją, dalyvauti jos bei kitų valstybių-narių organizuojamose žygiuose;

2.1.6.      koordinuoti Asociacijos narių veiklą, bei atstovauti jos narių interesus;

2.1.7.      įsteigia apdovanojimus už įvykdytus žygius.

2.2.        Asociacija, siekdama užsibrėžtų tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius:

2.2.1.      organizuoja masinius nekonkurencinio pobūdžio dviejų ar daugiau dienų žygius, įvairius renginius, konferencijas, seminarus;

2.2.2.      bendradarbiauja, keičiasi patirtimi, dalyvauja bendruose projektuose Lietuvoje ir užsienyje su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, žygeivių klubais, lietuvių išeivių bendruomenėmis kitose valstybėse, valstybinėmis institucijomis;

2.2.3.      rengia programų projektus geresniam Lietuvos Respublikos įstatymų ir ministerijų dokumentų parengimui vaikų ir jaunimo fizinio lavinimo, užimtumo klausimais įgyvendinimui, teikia pasiūlymus iškilusiems klausimams spręsti;

2.2.4.      teikia pasiūlymus organizuoti mokslinius ir praktinius seminarus ir kitus ugdymo metodinius renginius;

2.2.5.      apdovanoja žygio dalyvius už įvykdytą žygį medaliais bei jų simboliais, dalyviui apmokėjus jų gamybos išlaidas;

2.2.6.      Asociacijai įstojus į Tarptautinę žygių asociaciją apdovanoja tarptautinės žygių asociacijos apdovanojimais pagal nustatytą programą;

2.2.7.      tarpininkauja pristatant Asociacijos narius Valstybiniams bei kitiems apdovanojimams suteikti;

2.2.8.      atstovauja savo narius respublikinėse bei tarptautinėse organizacijose;

2.2.9.      gina savo narių socialinius bei kitus interesus, ugdo tarpusavio bendradarbiavimą ir solidarumą;

2.2.10.  renka informaciją žygeiviams aktualiais klausimais ir platina ją Asociacijos narių tarpe.

2.3.    Asociacijos pagrindinė veikla:

– sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla; žygių, ekspedicijų, kelionių, varžybų,

sąskrydžių, stovyklų, kitų turistinių ir sportinių renginių organizavimas;

– leidybinė veikla;

– įrašytų laikmenų tiražavimas;

– mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;

– kelionėms ir žygiams pasirengti skirtų paskaitų, mokymų, treniruočių organizavimas;

– kelionėms ir žygiams reikalingo inventoriaus nuoma;

– trumpalaikio apgyvendinimo veikla;

– maitinimo ir gėrimų teikimo veika;

– sportinis ir rekreacinis švietimas, kita švietimui būdingų paslaugų veikla;

– kraštovaizdžio tvarkymo veikla;

– pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

– kelionių, ekskursijų organizavimo ir su tuo susijusi veikla;

– taip kita įstatymų nedraudžiama ūkinė – komercinė veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Asociacijos veiklos tikslais.

 

 

3 straipsnis.Nariai. Jų teisės ir pareigos

 

3.1.            Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių gyventojai ir juridiniai asmenys bei nepilnamečiai per juos atstovaujančius asmenis (tėvus, globėjus), pripažįstantys Asociacijos tikslus ir uždavinius, įstatus, dalyvaujantys žygiuose ir Asociacijos veikloje, mokantys nario mokestį.

3.2.            Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę:

3.2.1.      dalyvauti Asociacijos Konferencijose, deleguoti į jas savo atstovą (delegatą), būti deleguojamam ir išrinktam į Asociacijos valdymo organus;

3.2.2.      naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.2.3.      susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.2.4.      bet kada išstoti iš Asociacijos;

3.2.5.      kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.

3.3.            Asociacijos narys privalo:

3.3.1.      pripažinti ir laikytis šių įstatų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų;

3.3.2.      vykdyti Asociacijos Konferencijos ir valdymo organų priimtus sprendimus bei įpareigojimus;

3.3.3.      nustatyta tvarka mokėti stojamąjį bei nario mokesčius;

3.3.4.      dalyvauti Asociacijos Konferencijose asmeniškai ar per delegatus, o jei kviečiamas – Tarybos posėdžiuose;

3.3.5.      aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, organizuojamose žygiuose, prisidėti organizuojant žygius;

3.3.6.      būti drausmingu žygių metu, nepažeidinėti viešosios tvarkos ir neleisti jos pažeidinėti kitiems žygeiviams ar Asociacijos nariams, saugoti gamtą, kultūros ir istorijos paveldą.

 

 

4straipsnis. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka.

 

4.1.      Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma atskiru Asociacijos Tarybos patvirtintu sprendimu.

 

 

5 straipsnis. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo

 ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos

 

5.1.  Naujus Asociacijos narius priima Asociacijos Taryba, gavusi raštišką asmens prašymą. Taryba gali nustatyti trijų mėnesių bandomąjį laikotarpį, kad Asociacija patikrintų ir kad pats asmuo nuspręstų ar tikrai nori būti Asociacijos nariu. Tikruoju nariu tampama Tarybai priėmus sprendimą ir sumokėjus stojamąjį nario mokestį.

5.2.  Garbės nariu gali būti asmuo, savo darbais nusipelnęs Asociacijai, taip pat asmuo, kurį pasiūlo Asociacijos Prezidentas arba Konferencija. Sprendimą dėl asmens pripažinimo garbės nariu priima Taryba. Garbės nariai yra atleidžiami nuo stojamojo ir kitų mokesčių, neturi balsavimo teisės, bei negali būti išrinktas į valdymo organus.

5.3.  Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, pranešant apie tai raštu Asociacijos Tarybai. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

5.4.  Už įstatų pažeidimus Asociacijos nariams Taryba gali taikyti šias priemones:

5.4.1. sustabdyti narystę Asociacijoje;

5.4.2. neleisti naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

5.4.3. neleisti dalyvauti žygiuose ir kituose organizuojamuose renginiuose.

5.4.4. pašalinti (išbraukti  iš sąrašų) iš Asociacijos narių.

5.5.  Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jei:

5.5.1. vienerius metus be pateisinamos priežasties nesumokėjo nario mokesčio;

5.5.2. vienerius metus be pateisinamos priežasties nedalyvavo Asociacijos organizuojamuose žygiuose;

5.5.3. nebuvo drausmingas žygio (-ių) metu, pažeidinėjo viešąją tvarką ir leido ją pažeidinėti kitiems žygeiviams ar Asociacijos nariams;

5.5.4. nesilaiko asociacijos įstatų, nario pareigų.

5.6. Spendimą dėl nario pašalinimo iš Asociacijos priima Taryba.

5.7. Garbės narį gali pašalinti tik Asociacijos Konferencija.

 

 

6 straipsnis. Struktūra.

 

6.1.          Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir Asociacijos steigimo dokumentus.

6.2.          Įstatymų ar Įstatų nustatytais atvejais Asociacija gali įgyti civilines teises ir pareigas per savo narius.

6.3.          Asociacijos  struktūra:

6.3.1.    visuotinio narių susirinkimo įgalinimus turintis organas – Konferencija;

6.3.2.    vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Konferencijos metu gali būti priimamas sprendimas dėl viceprezidento pareigybės;

6.3.3.    kolegialus valdymo organas – Taryba;

6.3.4.    asociacijos skyriai, filialai, atstovybės.

6.4.      Už  Asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginta.

 

 7 straipsnis. Konferencijos kompetencija

 

7.1.          Asociacijos aukščiausias organas yra Konferencija, turintis visus visuotinio narių susirinkimo įgalinimus. Delegavimo į Konferenciją tvarką nustato Asociacijos Taryba atskiru sprendimu.

7.2.          Asociacijos Konferencija:

7.2.1.      priima ir keičia Asociacijos įstatus;

7.2.2.      renka ir atšaukia  Prezidentą.

7.2.3.      renka ir atšaukia Tarybą;

7.2.4.      skiria ir atšaukia kontrolierių;

7.2.5.      išklauso ir svarsto  Tarybos ir kontrolieriaus ataskaitas;

7.2.6.      svarsto  kitus Asociacijos veiklos klausimus, numato tolesnes Asociacijos veiklos kryptis;

7.2.7.      tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

7.2.8.      priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.2.9.      priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu,  dėl stojimo į Tarptautinę žygių asociaciją ir į Lietuvos Respublikos ir tarptautines visuomenines (nevalstybines) kitas organizacijas, kurių tikslai artimi asociacijos veiklai.

7.2.10.  sprendžia kitus Asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo (Konferencijos) kompetencijai priskirtus klausimus.

7.3.          Konferencija neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo (Konferencijos) kompetencijai priklausančių klausimų.

7.4.          Konferencijoje priimti sprendimai yra privalomi Asociacijos Prezidentui, Tarybai ir visiems asociacijos nariams.

 

 

8 straipsnis.Teisė dalyvauti Konferencijoje

 

8.1.    Konferencijoje dalyvauja narių skyrių (atstovybių) susirinkimuose išrinkti delegatai.

8.2.    Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų išrinktų delegatų, atstovaujami narius.

8.3.    Konferencijoje dalyvaujantys delegatai registruojami Konferencijos dalyvių registravimo sąraše. Šį sąrašą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

8.4.    Posėdžio vedimo tvarką (reglamentą) tvirtina Taryba.

 

 

9 straipsnis. Konferencijos sušaukimo tvarka

 

9.1.    Konferencijos vietą parenka Taryba savo sprendimu.

9.2.    Eilinė konferencija šaukiama kartą metuose, per 3 (tris) mėnesius po Asociacijos finansinių metų pabaigos. Asociacijos eilinę Konferenciją šaukia, nustato jos datą ir organizuoja Asociacijos Prezidentas. Neeilinė Konferencija šaukiama Prezidento, ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių arba ne mažiau kaip 1/3 visų Asociacijos narių reikalavimu.

9.3.    Neeilinės Konferencijos iniciatoriai Prezidentui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos Konferencijos sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Konferencija turi įvykti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

9.4.    Prezidentas, Taryba, 1/3 Asociacijos narių ar įstatymų numatyta institucija,  reikalaujantys sušaukti neeilinę Konferenciją, pateikia Prezidentui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Konferencijos sušaukimą  parengti.

9.5.    Pranešime apie Konferencijos sušaukimą turi būti nurodyta:

9.5.1.      Asociacijos pavadinimas, buveinės adresas ir kodas;

9.5.2.      Konferencijos data, laikas, ir vieta (adresas);

9.5.3.      Konferencijos darbotvarkė, delegatų atstovavimo nuo skyrių norma;

9.5.4.      Konferencijos sušaukimo iniciatorius – asociacijos organas, asmenys ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti Asociacijos narių Konferenciją.

9.6.    Apie Asociacijos Konferenciją pranešama: asociacijos portale arba elektroniniu paštu kiekvienam nariui arba registruotu laišku Asociacijos skyriams.

9.7.    Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, turi būti sušaukta pakartotinė Konferencija. Apie pakartotinę Konferenciją Asociacijos nariams, skyriams turi būti pranešta įstatuose nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki šaukiamos Konferencijos dienos. Pakartotinė Konferencija šaukiama ne anksčiau kaip praėjus 10 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 20 dienų nuo neįvykusios Konferencijos dienos. Pakartotinė Konferencija turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek joje dalyvauja Asociacijos narių išrinktų delegatų.

 

 

10.Konferencijos sprendimų priėmimo tvarka

 

10.1.Konferencijos metu išrenkamas susirinkimo (Konferencijos) pirmininkas ir sekretorius.

10.2.Konferencijoje sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai (delegatai). Vienas delegatas Konferencijoje turi vieną balsą.

10.3.Balsavimas Konferencijoje paprastai yra atviras, jei kitaip nenusprendžia Konferencija.

10.4.Konferencijos sprendimai, išskyrus Įstatų nustatytus atvejus, laikomi priimti, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių delegatų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimas  dėl įstatų pakeitimo ar papildymo, dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų.

 

11.Taryba

 

11.1.      Asociacijos  bendram darbui tarp Konferencijų vadovauja  Taryba.

11.2.      Tarybą renkama  5 metams  Asociacijos Konferencijoje iš jos narių. Pirmoji Taryba sudaroma iš jos steigėjų.

11.3.      Tarybą sudaro  5 nariai.

11.4.      Tarybai vadovauja – Prezidentas, renkamas iš Tarybos narių.

11.5.      Tarybos posėdžius šaukia Prezidentas savo iniciatyva arba daugiau nei 1/2 Tarybos narių reikalavimu.

11.6.      Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių.

11.7.      Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Asociacijos  Prezidento balsas.

11.8.      Asociacijos  Taryba:

11.8.1.  priima į Asociaciją narius ir juos šalina;

11.8.2.  renka Viceprezidentus iš Tarybos narių tarpo;

11.8.3.  nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

11.8.4.  nustato delegatų rinkimo tvarką;

11.8.5.  metų pradžioje sudaro ir tvirtina metinę Asociacijos veiklos programą ir biudžetą (sąmatą);

11.8.6.  suteikia  ir atima Asociacijos garbės nario vardą;

11.8.7.  organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

11.8.8.  sudaro ir teikia prezidentui tvirtinti žygių organizavimo programas, taisykles, sąmatą, nustatytus žygių starto mokesčius;

11.8.9.  priima sprendimus dėl sandorių sudarymo;

11.8.10.             priima sprendimus dėl asociacijos narių dalykinių kelionių išlaidų apmokėjimo;

11.8.11.             vykdo Asociacijos Konferencijų nutarimus, kontroliuoja kaip laikomasi įstatų.

 

 

 

 

12 straipsnis. Tarybos nario pareigos

 

12.1.      Tarybos nario pareiga:

12.1.1.  kitų Asociacijos narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti tolerantišku kitiems nariams, gerbti jų nuomonę;

12.1.2.  būti lojaliam Asociacijai ir laikytis konfidencialumo;

12.1.3.  vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja Asociacijos interesams. Apie šias aplinkybes Asociacijos tarybos narys privalo raštu pranešti Asociacijos Prezidentui;

12.1.4.  asociacijos Tarybos narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, Asociacijai privalo atlyginti padarytą žalą.

 

 

13 straipsnis. Asociacijos Prezidentas

 

13.1.    Asociacijos Prezidentą iš Tarybos narių renka Asociacijos Konferencija 5 metams.

13.2.    Asociacijos Prezidentas:

13.2.1.  vadovauja Tarybos veiklai, organizuoja jos darbą, vykdo Tarybos pirmininko pareigas;

13.2.2.  organizuoja ir koordinuoja visos Asociacijos  veiklą pagal įstatus, organizuoja, šaukia Asociacijos  narių Konferencijas;

13.2.3.  finansinių metų pradžioje tvirtina metinę veiklos programą, vykdomų žygių taisykles, programas, sąmatas, nustatytus žygių starto mokesčius bei asociacijos metinį biudžetą (sąmatą),  ir pasibaigus metams – parengia finansinę atskaitomybę;

13.2.4.  be atskiro įgaliojimo atstovauja Asociacijai teisme, valstybės valdžios institucijose, banko (kredito) įstaigose, taip pat santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis (trečiaisiais asmenimis);

13.2.5.  rengia ir pateikia Konferencijai Asociacijos veiklos ataskaitą;

13.2.6.  vykdo Asociacijos Konferencijų ir Tarybos nutarimus;

13.2.7.  priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

13.2.8.  tvarko Asociacijos turtą, veda materialinių vertybių apskaitą;

13.2.9.  pasirašo sandorius Asociacijos vardu pagal Tarybos sprendimus;

13.2.10.                 disponuoja Asociacijos lėšomis, atlieka visas bankines operacijas ir pasirašo dokumentus;

13.2.11.                 atlieka kitas teisės aktuose ir įstatuose nustatytas funkcijas.

13.3.    Asociacijos Prezidentui negalint eiti savo pareigų, jas eina paskirtas Tarybos narys arba viceprezidentas.

 

 

14 straipsnis. Veiklos ataskaita

 

14.1.    Asociacijos Prezidentas parengia ir pateikia Konferencijai kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą, biudžetą, finansinę atskaitomybę.

14.2.    Veiklos ataskaita yra vieša.

14.3.    Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje, portale ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

14.4.    Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

14.4.1.  informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

14.4.2.  Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

14.4.3.  Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

14.4.4.  samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

14.5.  Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Taryba.

 

 

 

 

 

 

 

15 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie 

veiklą pateikimo nariams tvarka

 

15.1.      Asociacijos nariui pareikalavus, Prezidentas ne vėliau, kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, veiklos ataskaitas, Konferencijų protokolus, narių sąrašą bei kitus Asociacijos dokumentus bei suteikti kitą Asociacijos turimą informaciją.

15.2.      Dokumentai ir kita informacija apie Asociacijos veiklą jos nariams pateikiami Asociacijos buveinėje, Asociacijos organizuojamų renginių metu arba internetinėje svetainėje, o esant būtinumui gali būti viešai paskelbti bet kuriame Lietuvos dienraštyje.

 

 

16 straipsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka,

 pagal kurią skelbiama vieša informacija

 

16.1. Vieši skelbimai, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir asociacijos internetinėje svetainėje (portale).

16.2. Kiti vieši skelbimai ir Asociacijos pranešimai gali būti skelbiami Asociacijos buveinės vietos laikraštyje ar asociacijos internetinėje svetainėje ar kitais įstatuose nustatytais būdais.

 

 

17 straipsnis. Skyrių, filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

 

17.1.    Sprendimą dėl Asociacijos skyrių, filialo ar atstovybės steigimo bei jų veiklos nutraukimo gali priimti Taryba. Jų nuostatus tvirtina Prezidentas. Išrinkti skyrių pirmininkai savo pareigas pradeda eiti po jų kandidatūrų patvirtinimo Taryboje.

17.2.    Asociacijos skyrius, filialo ar atstovybės steigiamos, jų veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

17.3.    Skyrių, filialų ir atstovybių, kurių veikla buvo nutraukta, turtas ir lėšos atitenka Asociacijai.

 

 

18 straipsnis. Įstatų keitimo tvarka

 

18.1.    Sprendimą dėl Asociacijos įstatų keitimo gali priimti tik Konferencija ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

18.2.    Asociacijos pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos Prezidentas arba Konferencijos įgaliotas asmuo.

18.3.    Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą (naują redakciją).

 

 

19 straipsnis. Turto, lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

 

19.1.    Asociacijos  lėšas sudaro:

19.1.1.  metinis nario mokestis;

19.1.2.  fizinių asmenų, labdaros organizacijų  ir labdaros fondų dovanotos lėšos;

19.1.3.  lėšos gautos kaip parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

19.1.4.  nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;

19.1.5.  kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;

19.1.6.  skolinto kapitalo lėšos;

19.1.7.  kitos teisėtai gautos lėšos;

19.1.8.  materialinės vertybės įgytos už asociacijos lėšas.

19.2.    Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

19.3.    Asociacijai draudžiama:

19.3.1.  neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

19.3.2.  mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

19.3.3.  Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti  Asociacijos ir  jos tarybos nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

19.3.4.  suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

19.3.5.  skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

19.3.6.   skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

19.3.7.  pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

19.3.8.  parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

19.3.9.  steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu.

19.4.    Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

19.5.    Asociacijos steigimo išlaidos gali būti įskaitomos kaip nario metinis mokestis.

 

 

20 straipsnis. Veiklos kontrolė

 

20.1.    Asociacijos  finansinės-ūkinės veiklos kontrolę atlieka  kontrolierius.

20.2.    Kontrolierių renka Asociacijos Konferencija 5 metams.

20.3.    Kontrolieriumi negali būti Tarybos narys.

20.4.    Asociacijos valdymo organai privalo pateikti kontrolieriui jo reikalaujamus finansinius ir buhalterinius dokumentus.

20.5.    Kontrolieriaus funkcijos:

20.5.1.  ne rečiau kaip kartą per metus atlieka Asociacijos ūkinės-finansinės veiklos reviziją;

20.5.2.  teikia ataskaitą Asociacijos Konferencijai;

20.5.3.  Konferencijos pavedimu atlieka bet kokius Asociacijos veiklos patikrinimus.

 

 

 

 

 

21 straipsnis. Pertvarkymas ir likvidavimas

 

21.1.           Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

21.2.           Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

21.3.           Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

21.4.           Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas (Konferencija) ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.

21.5.           Asociacijos likvidatorius privalo:

21.5.1.     viešai paskelbti viename iš Lietuvos dienraščių  apie Asociacijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Asociaciją bei savo duomenis;

21.5.2.     sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

21.5.3.     perduoti likusį Asociacijos turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;

21.5.4.     sudaryti Asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

21.5.5.     perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

21.5.6.     pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti.

 

 

22 straipsnis. Baigiamosios nuostatos.

 

22. Kiti įstatuose neaptarti Asociacijos veiklos ir valdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijos įstatymu ir kitais teisės aktais.

 

 

 

2011 m. vasario mėn. 16 d., susirinkimo įgaliotas asmuo Vidmantas Genys: _________________                                                                                                                                                                                                                      parašas

Image (5) Image (4)

 

 

Translate »